RunBo Team z.s. – Pravidla závodu

Pravidla závodu
• Závodu Vratislavický Běhoun se mohou zúčastnit vždy jen řádně zaregistrovaní závodníci, kteří vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu, nebo vyplnili přihlášku na místě a uhradili na místě i startovné dle propozic daného závodu.
• Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a startovné všech dětských kategorií je zdarma.
• Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku svého narození.
• Každý závodník při online registraci stvrzuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu Vratislavický Běhoun, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
• Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
• Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
• „Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit, případně hledat jiný náhradní termín. Startovné se nevrací.“
• Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu Vratislavický Běhoun a proběhnout řádně celou trasu. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu.
• Závodník v průběhu závodu musí vždy dbát pokynů pořadatele.
• Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
• Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
• Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail.

Registrace
• K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v centru zázemí akce.
• Odesláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
• Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to bankovním převodem a to do data a času stanoveném v propozicích daného závodu.
• Registrace závodníka na místě je platná až po jejím zaplacením v hotovosti v plné výši.
• Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, bude zrušena. Stav své registrace si můžete ověřit na startovní listině.
• Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
• Počet startujících závodu závodě je limitován na 150 startujících na trať 10 km a 150 startujících na 5 km trať.
• Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 10 pracovních dní před každým závodem na e-mailu runboteam@gmail.com, pokud není plný limit a není domluveno jinak. Tato změna není zpoplatněna.
• Změna na závodníka či přepis na jinou trať v den konání akce již není možný.
• Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
• Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách, FB nebo prostřednictvím e-mailu.
• Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod
• Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle časového harmonogramu závodu.
• Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
Startovní balíček pro děti:
• Startovní číslo
• Originální medaile pro každého účastníka v cíli, všechny kategorie všech závodů.
• Organizace závodu
• Občerstvení v cíli – pití
• Album s fotografiemi ke stažení či video z akce
• Zdravotnická služba

Startovní balíček pro hlavní závody na 5/10 km obsahuje:
• Startovní číslo
• Měřící čip na botu – vrací se pořadateli!!!
• Originální medaile pro každého účastníka v cíli, všechny kategorie všech závodů.
• Organizace závodu
• Občerstvení v cíli – koláče, ovoce, pití a další.
• Zdravotnickou službu
• Diplom ke stažení s online výsledky
• Album s fotografiemi ke stažení či video z akce

Pravidla obecná při závodě
• Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné a viditelné pro pořadatele a zpracovatele výsledků.
• Startovní čip musí být upevněn na tkaniček bot předepsaným způsobem.
• Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
• Startovní číslo a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se čip vrací!! Startovní číslo zůstává účastníkům na památku.
• Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv hrubým způsobem porušovat pravidla závodu.
• Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
• Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.
• Bohaté občerstvení pro závodníky je poskytnuto v cíli a v zázemí závodu.
• Závodník prohlašuje, že se akce nezúčastním v případě klinického příznaku onemocnění Covid-19 či jiného onemocnění a zúčastní se zdravý a v dobré kondici pro vybranou délku své trasy.

Ceny a výsledky
• Hodnotné ceny pro vítěze jsou zajištěny vždy pro první tři v každé kategorii.
• Cena pro absolutního vítěze 10 km trasy
• Ceny nejsou právně vymahatelné.
• Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány do 30 minut po doběhu posledního běžce.
• Oficiální výsledky budou zveřejněny do 48 hodin po ukončení závodu na webových stránkách.
• Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
• Každý závodník 5 a 10 km tratě dostane 1 změřený závodní čas – GUN TIME, který je počítán od výstřelu po dobu překonání cílové brány. Výsledky jsou tedy počítány z GUN TIME.

Speciální ocenění
• Absolutní Vítěz 10 km trasy se stává držitelem ocenění Vítěze Putovního poháru starosty Vratislavic nad Nisou.

Věkové kategorie dle roku narození naleznete u aktuálním ročníku.

Celé znění pravidel je ke stažení zde.