Společné všeobecné smluvní podmínky závodů

Úvodní ustanovení
Spolek RunBo Team z.s., se sídlem Souběžná 1581, 463 11 Liberec-Vratislavice nad Nisou IČ: 06242855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 10654/KSUL (dále též jako ,,Pořadatel“) je pořadatelem následujícího běžeckého závodu – Vratislavický Běhoun (dále jen „závod“) či dalších závodů – Velikonoční a Mikulášský běh.
1. Tyto smluvní podmínky výše jmenovaných Pořadatelů (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá Pořadatelem závodu v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na závod pořádaný Pořadatelem prostřednictvím internetové stránky Pořadatele, která je provozována na internetové adrese www.runboteam.cz , registrace pak probíhá na www.runid.cz (dále jen „webové rozhraní“).
2. Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na závodě a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

Uzavření smlouvy
1. Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.
2. Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
3. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti:
a. jméno, příjmení, pohlaví, klub, rok narození účastníka, kontaktní údaje – email, telefon
b. volba trasy
4. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí každý účastní sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (Pořadatel si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).
5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem, jež je účastníkovi zaslána elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka, a zaplacením ceny v souladu s čl. III těchto Podmínek.

Cena a platební podmínky
1. Cenu plnění Pořadatele tvoří cena účasti na závodu (dále jen „startovné“).
2. Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena jedním z následujících způsobů:
a. platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
b. platba v hotovosti na místě v den konání závodu.
3. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.
4. V případě platby bankovním převodem je účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby do deseti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem.
5. V případě bezhotovostní platby bankovním je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.
6. V případě platby v hotovosti je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem zaplacení částky v hotovosti.
7. Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou registrátorem v registračním formuláři.
8. Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod.
9. Slevy neuplatněné v registračním formuláři nelze nárokovat zpětně.
10. V případě, že cena nebude zaplacena do 10 kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbydou účinnosti.
11. Cena za registraci k závodu akceptovanou Pořadatelem méně jak 12 dní před závodem musí být zaplacena nejpozději 6 dní před závodem.
12. Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná.
13. Účastníci mohou v mimořádných případech využít přeregistraci na jiného závodníka, pouze po domluvě s pořadatelem před email: runboteam@gmail.com

Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Na základě registrace zaplacené v souladu s tímto čl. III těchto Podmínek Pořadatel poskytne účastníkovi plnění spočívající v umožnění účasti na závodě předáním startovního čísla, které je účastník povinen si dle instrukcí Pořadatele vyzvednout.
2. Účastník nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé ceny plnění Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem (pravidla účasti v závodě, vyzvedávání startovního čísla, jehož vyzvednutí a umístění viditelně na oděvu podmiňuje účast v závodě atp.) se kterými se účastník před registrací seznámil, které bere na vědomí a je povinen je respektovat. V případě, že účastník nebude tato závazná pravidla respektovat a dodržovat, není Pořadatel povinen umožnit účastníkovi účast na závodě.
3. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. extrémních klimatických podmínek) nemá účastník, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady Pořadatele, právo na vrácení startovného. Při zrušení závodu z jiného důvodu lze žádat od data oznámení o zrušení závodu až do 14 dnů po původně plánovaném termínu závodu o vrácení peněz nebo o výměnu startovného za jiný závod, pokud kapacita vybraného závodu nebude již naplněna.
4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě.
Odstoupení od smlouvy
Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. III těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2. Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.
3. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, rok narození, atletický klub, přidělené startovní číslo.
4. Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu a pro účely vedení uživatelského účtu RunID.
5. Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele – emailem na runboteam@gmail.com.
6. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.
7. Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě dohody se správcem registračního webu
8. Účastník odesláním vyplněné registrace vzal na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů Pořadatelem
9. Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

best fake christian louboutin casualshoes represents the undoublt design and style everywhere.luxury imitaiton hermes kelly 2 watches issue from the unique trajectory for a top quality watch maker.

Kontaktní místa
Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při registraci na závod a informace o závodech poskytuje na runboteam@gmail.com.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na závody pořádané Pořadatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
2. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
3. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019

Celé znění všeobecných smluvních podmínek jsou ke stažení zde .